“Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Cristo sa iglesiya at ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili para dito”.

–  Mga Taga-Efeso 5: 25

Nais naming batiin kayo ng isang mahaba at maligayang pagsasama!

 Magmahalan nawa ang ating mga bagong kasal at pagpalain nawa ang inyong pagsasama ng walang humpay na kasaganaan at kasiyahan.

 “Huwag mong hahayaang matulog ang iyong asawa ng hindi kayo nagkakabati sapagkat ang sama ng loob na kaniyang nararamdaman ay maiipon. Kaya maging mapagpakumbaba at ayusin palagi ang problema ng maayos”-Ang bilin ng ating MAYOR BABY ARMI L. ALVAREZ.